Ravijärjekorra pidamise reeglid

Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda elektrooniliselt.

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine peab olema tagatud pidevalt kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00-15.00. Ravijärkorra pidamise eest vastutab administraator

Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima kõik lõikes 2 sätestatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

  1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg);
  2. planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;
  3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
  4. patsiendi kontaktandmed;
  5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  7. ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
  8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
  9. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt

kood 61 – isikud, kelle ooteaeg ei ületa haigekassa nõukogu poolt kehtestatud maksimumaega.

kood 62 – isikud, kelle ooteaeg ületab haigekassa nõukogu poolt kehtestatud maksimumaega rahalisel põhjusel. Kood 62 märgitakse ainult juhul, kui raviasutusel on olemas piisav võimsus (sh vabad ruumid ja tööjõud) suurendada lepingu suurendamisel koheselt vastuvõttude arvu vastaval erialal.

kood 63 – isikud, kelle ooteaeg ületab haigekassa nõukogu poolt kehtestatud maksimumaega võimsuse puudumisel. Kood 63 märgitakse juhul, kui pika ooteaja põhjuseks on arstide vähesus raviasutuses vms vastaval erialal. Kood 63 märgitakse ka juhul, kui raviasutuse lepingu maht on täidetud/täidetakse, kuid raviasutusel ei ole piisavat võimsust suurendada lepingu suurendamisel koheselt vastuvõttude arvu vastaval erialal.

kood 64 – isikud, kelle ooteaeg ületab haigekassa nõukogu poolt kehtestatud maksimumaega patsiendi soovil. Kood 64 märgitakse juhul, kui patsiendile on eelnevalt pakutud maksimumaega mitteületavat ooteaega samas raviasutuses samal erialal, kuid patsient soovib pöörduda kindla arsti poole ja on nõus pikemalt ootama.

Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda telefoni või interneti teel, kantakse ravijärjekorda vähemalt lõike 4 punktides 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 sätestatud andmed (st nimi, isikukood, planeeritav vastuvõtu aeg, kontaktandmed, järjekorda registreerimise ja muudatuste tegemise kuupäev ning järjekorda panemise põhjus).

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbri.

Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.