Isikuandmete töötlemise privaatsuspoliitika

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliiki isikuandmed (delikaatsed isikuandmed), milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“, tuleb iga patsiendi kohta vormistada hambaravikaart, mida tuleb säilitada 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist. Hambaravikaarti kantakse hulk eriliiki isikuandmeid, mille täitmise kohustus tuleneb erinevatest õigusaktidest. Hambaravikaarti kantakse andmed, mis on saadud patsiendilt endalt ning üldise läbivaatuse käigus. Samuti raviga seonduvad andmed. Andmete esitamine hambaravikliinikule on kohustuslik, kuna need on aluseks teenuse osutamisel. Andmete mitte esitamise korral on hambaravikliinikul õigus teenust mitte osutada.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Jannseni Hambaravi töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi ehk hambaraviteenuse osutamiseks. Samuti täidab hambaravi muid erinevate õigusaktidega pandud ülesandeid, mis kaasnevad teenuse osutamisega.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • registreerite meile vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas nimi, isikukood, aadress, telefon ja e-post ning põhjus, miks soovite meile vastuvõtule tulla;
 • tulete hambaarsti vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid (hamba)haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis;
 • registreerite oma lapse või eestkoste all oleva lähedase meile vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga;
 • Teie laps või eestkoste all olev lähedane on tulnud hambaarsti vastuvõtule– töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi vanemale või eestkoste all oleva lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks– töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist– kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse– kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja– avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie kliiniku veebilehel;
 • kandideerite meile tööle– lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Turvakaamerad

Hambaravikliinikusse on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.

Tegemist on siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (ooteruumi) ja seal toimuvat. Hambaravikliinikus teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid.

Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab hambaravikliinik selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult hambaravikliiniku juhatajal. Salvestisi tohib edastada väljapoole hambaravikliinikut või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).
Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda telefonile +372 5866 8998 või e-posti aadressile info@jannseni.eu

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse hambaravikliiniku dokumendihaldussüsteemis/ salvestatakse hambaravikliiniku meilisüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada hambaravikliinikule teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Teie kohta käivate dokumentide edastamine

Tulenevalt seadusest või teenuse osutamise lepingutest osutame Teie isikuandmeid järgnevatele asutustele:

Asutuse nimetusAndmete koosseis ning nende edastamineÕiguslik alus
Tervise infosüsteem ehk e-tervisHambaravikaart, edastatakse peale visiitiSeadus
SA Eesti Tervishoiu PildipankHambaraviülesvõtted, edastatakse peale ülesvõtete tegemistSeadus
Eesti HaigekassaHambaravikaart, edastatakse juhul, kui Haigekassaga on sõlmitud vastava teenuse osutamise lepingSeadus, leping
HambaravikindlustusHambaravikaart, edastatakse pärast kindlustusjuhtumitLeping
Hambaraviprogrammi teenuse pakkuja (Hammas)HambaravikaartLeping

Andmete edastamisel kasutatakse kaasaegseid turbemeetmeid andmete nõuetekohaseks ning turvaliseks kaitsmiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Juhul kui Teil on kahtlusi meie hambaravikliiniku hambaarsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang

 • pandud diagnoosi õigsuse,
 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

andmekaitse spetsialisti või Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie hambaravikliiniku andmekaitse spetsialisti  poole telefonil +372 58668998või e-posti aadressil info@jannseni.eu.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas hambaravikliiniku Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Jannseni Hambaravi teeb kõik endast oleneva selleks, et kaitsta kõiki Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.